Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę Multiplay – w skład której wchodzą: G-NET T. Serwatka, W. Rakoniewski spółka jawna z siedzibą w Knurowie, adres siedziby: ul. Kolejowa 175, 43-178 Ornontowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656747, NIP: 9691313834, REGON: 277897946; CZARNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001051470, REGON: 240695045; Multiplay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Knurowie, adres siedziby: ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000418089, NIP: 9691605577, REGON: 24291725400000; CITYMEDIA NET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, adres siedziby: ul. Wspólna 1/o, 45-837 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000464579, NIP: 7543073231, REGON: 161532195, kapitał zakładowy: 67.000,00 zł – w celu:
[x] przygotowania i przesłania mi oferty świadczenia usług telekomunikacyjnych.
[x] w celach marketingowych tj. prezentacji mi w przyszłości ofert i usług firm z Grupy Multiplay.

Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być pracownicy lub osoby zajmujące się przygotowaniem ofert i pracownicy biura obsługi klienta. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu prezentacji oferty, a po tym czasie do momentu cofnięcia zgody, przy czym w zakresie zgody obejmującej przesłaniem oferty nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od przesłania oferty. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, wtedy współadministratorzy także zaprzestaną przetwarzania moich danych.
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania od współadministratorów dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Współadministratorzy zapewnili mnie, że moje dane nie będą automatycznie przetwarzane ani profilowane.
Współadministratorzy nie wyznaczyli inspektora ochrony danych osobowych, zatem w przypadku spraw lub pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych będą kontaktował się z Multiplay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Knurowie (tj.Szpitalna 8, 44-190 Knurów) listownie pod numerem telefonu 328 100 100 lub pod adresem e-mail: [email protected]

Wyrażam zgodę na używanie przez Multiplay Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego.

Art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.
2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw.
3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta.